//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
10. Fekete Csaba Ádventi énekeink

 

 

Jer, áldott vendég!

Adventi vasárnapokon énekelhetjük csupán Szoboszló neves lelkészének, Lukács Istvánnak (1772–1842) az énekét. Egyetlen strófáját örökölte 1948-as énekeskönyvünk Délvidék énekeskönyvéből (Szabadka, 1939). Ma már igen keveset éneklő gyülekezeteink (vagy lelkészeink?) ezt az egyet is sokallják, a 39. zsoltárt is elhagyták. Nem ritka, hogy sem ez, sem más adventi énekünk nem hangzik el egyik adventi vasárnapon sem, annak ellenére, hogy még mindig vannak, akik ünnepen régi éneket óhajtanak, a régi énekeskönyvből.

A teljes ének az 1806-os (Benedek Mihály püspök szerkesztette) énekeskönyvbe készült. Ma már ismeretlen, noha értékes. Ez az énekeskönyv  sem értéktelen, amelyről egyáltalán nem esett szó szakirodalmunkban, holott az évszám és évforduló miatt illett volna foglalkoznunk vele ebben az évben.

1. Szent Isten, megáll amit te mondasz,

Nincs változás útaidban,

Ígéretidben híven megmaradsz,

Hűség látszik munkáidban,

Amit egyszer rendeltél, megteszed,

Szándékod vissza nem veszed.

2.         Első szüléinknek eseteken

Megindult kegyelmességed,

Segíteni kívánván ezeken:

Azt végezte bölcsességed,

Hogy Isten fia testet felvégyen;

S érettünk eleget tégyen.

3.         Az emberi testet fel is vette:

Ó, mondhatatlan szeretet!

Ki a magas egeknek felette

Él dicsőséges életet:

Az emberi nemzet örömére,

Lett a bűnösök testvére.

4.         — ez ma 181. énekünk.

5.         Tisztítsad te is szent érdemeddel

Ebből a bűnnek fertelmét,

Ígéddel elménk homályát vedd el,

Világosítsad értelmét.

Adjad, hogy mi is idvezülhessünk,

Országodba bémehessünk.

* * *

Régi az advent is, meg az énekeskönyv is. Meg drága. De milyen advent, és milyen énekeskönyv? Milyen régi és milyen drága? Az újabb idők vallás-lélektani jelenségei között nagyon kínálkozik vizsgálódásra a hitvallásos és bibliás reformátusság fogalmi változásainak némelyik megnyilatkozása. Nagyszerű példát kínál erre hetilapunknak a néhány évvel ezelőtti első adventi vasárnapjára közölt vezércikkéből néhány mondat (alább idézem). A várakozás, urunk eljövetele időszaka, a megtestesülés előkészülete ma négy adventi vasárnapot számlál a mi egyházi évet rögzítő naptárunk (megszokás szerint). VII. Gergely pápa idejéhez (1073–1085) köti a hagyomány a szabályozást. Fél évezreddel korábban már kialakult a Karácsonyt megelőző böjti idő, helyenként öt vasárnapra terjedt (a nyugati keresztyénség szertartási rendje szerint; a keleti szertartásrend ebben is különbözött). Általában három rétege van az ünnepkörhöz fűződő keresztyén tartalomnak.

Elsődleges az Ige testet öltése, a Karácsony, Jézus születése, és a mi előkészületünk. A végső időkben elkövetkező, a messiási váradalmakkal kapcsolatos királyságot szintén várv várták és áhították a régiek. Még szellemibb rétege a váradalmaknak Isten kegyelmi idejének elérkezése, amely által teljes személyiségünkön uralkodik, mint teremtett és megváltott tulajdonán.

Ehhez kapcsolódva iktatott 1921-ben a Baltazár féle énekeskönyv egy adventi strófát a kezdőénekek körébe. Korábbi énekeskönyveink az ünnepkör eme pontjára hagyományos himnuszokat rendeltek. Ezeket régen az iskolások énekkara a kántorral és a lelkésszel énekelte, a refrént biztosan fújta velük a gyülekezet (a régi református szertartás a mainál sokkal ékesebb volt).   Általában nyolc adventi himnusz szólt hajdan, ezek:

1 Új világosság jelenék;

2 Áldott Izráelnek Ura (=Zakariás éneke, Lukács  1,68–79);

3 Mennyei Ige, jelenél;

4 Az Idvözítõt régenten;

5 Mindeneknek Teremtõje;

6 Csillagoknak alkotója;

7 Istentõl választott népek;

8 Jövel váltója népeknek.

Vannak adventi énekek mai énekeskönyvünkben, a 301–313. számúak „Az Ige testet öltéséről” hitvallási címmel. Köztük az itt említett első himnusz a 301. számú. Ünnepi énekek között legalább négy adventre való gyülekezeti éneket találunk még:

1 Az keresztyénségben Igaz vallás az hitben (Apostoli Hitvallás);

2 Az Atya Úr Isten Ádámot hogy teremté;

3 Küldé az Úr Isten hûséges szolgáját;

4 Mi Atyánk, Atya Isten.

Ezekből máig megmaradt énekeskönyvünkben az itt 3. számmal jelölt (310). Ezek voltak tehát a valóban régi énekek, a valóban régi énekeskönyvekben. Kéziratos énekeskönyvekben is, de 1560-tól nyomtatásban is terjedtek, egészen a 19. századig, amikor a Lukács István éneke született. Azóta egyre inkább elhagyták s újakkal helyettesítették az adventi énekeket. Idézzünk néhány elfeledett strófát.

Ily kegyelmes lőn az Atya,

Tekintvén romlott sorsunkra,

Hogy minket megszabadítna,

Fiát érettünk bocsátta.

Azért nézz reánk, Úr Isten!

Kik vakok vagyunk a bűnben;

Gerjessz Szent Lelket szívünkben,

Légyünk csendesek lelkünkben

(Zakariás éneke, 10–11. strófa)

Erősítsd bennünk hitünket,

Nyerhessük idvességünket,

Te légy minékünk épület,

Út, igazság, örök élet.

Hogy mikor eljösz ítélni,

Szívek titkát felfedezni,

A jóknak minden jót adni;

A gonoszokat büntetni:

Akkor tőled bűneinkért

Ne vess el: lám te azokért

Magas keresztfán ontál vért:

Sőt, idvezíts érdemedért.

(Mennyei Ige, jelenél, 4–6. strófa; az épület = lelki épülés; a régi magyar református imádságok, prédikációk a magas keresztfát igen gyakran említették.)

Te vagy Jákób lajtorjája,

Nálunk Atyádnak záloga,

Útunk minékünk hozzája;

Angyaloknak vígassága.

Te Igédnek ellenségét,

És hitednek ellenzőjét

Törd meg; hogy így a te néped

Áldhassa vígan szent Neved.

(Mindeneknek Teremtője, 5. és 8. strófa)

Ily nagy írgalmasságáért,

Velünk nagy jó tételéért,

Az Úr Istent szívünk szerint,

Felmagasztaljuk óránként.

Néki mind földön, mind mennyen,

Illendő tisztesség légyen;

És minden szájában zengjen,

Valaki Ő hozzá mégyen.

(Istentõl választott népek, 9–10. strófa)

A 20. század elejére igencsak módosult református ízlésünk. Régi református szertartási énekeinket divatos versekkel pótoltuk. Az éneklés igen lompos, vontatott formája is akkor lett egyedűlvaló szokás.  Sokkal gyorsabban énekeltek a korábbi református gyülekezetek, és nem lehet eleget mondanunk, hogy jóval többet.

A 20. század elején még újmódi énekeket érdekes módon ma sokan réginek tekintik, a valóban régieket meg teljesen elfeledték. A Baltazár-féle énekeskönyv csak 1921–ben jelent meg, és régesréginek számít.  A reformáció korától megjelent énekek és énekeskönyvek mintha soha nem is lettek volna. Ezért nem Huszár Gál négy évszázaddal korosabb énekeskönyve régi, hanem a két világháború közötti. Nagyapám, aki még a 19. században (a Kiegyezés után) született, azokat az énekeket és verszakokat is fejből tudta, amelyeket 1921-ben töröltek. Ő nem az 1806–ban szerkesztett, hanem a korábbi, a XVII. és XVIII. századi énekeskönyvet mondta réginek.

A régiekhez számított, és ma már nem új adventi ének a valóban régit kiszorító alkotás kezdősorát idézi címül, a Drága Adventet, a megemlített vezércikk. Nem valamelyik reformátorunk, nem Kanizsai Pálfi János vagy Diószegi Sámuel énekét, hanem egy 20. századi lelkész majd főjegyző énekét. Református jelképként ez tűnik fel a megaranyozódott emlékezetben. Az emlékezésnek ez a fajtája a gyermekkorra való visszapillantáson (azt mintegy az emberiség aranykorává minősítve) méri az örökkévalóságot és az üdvözítés történetének korunkban húzódó távlatait.  Mert az volt az igazi az időseknek, mikor még iskolások voltak. Akkor mondták ezt az éneket. Ezért drága.  Drága áron vett váltságunk az ilyen kedves emlékek közepette elhomályosul.  Könnyen kimondjuk imádságainkban is, mint töltelékszót, hogy drága.

Jézust fogadja alázatosan és hódolattal (mint valamilyen érkezésen megjelenő hivatalos tisztviselő) az ének költője, Uray Sándor. Verssorai nem mindenkor dúskáltak mondanivalóban, nem Ravasz László típusú gondolkodó volt, nem Baja Mihály szintű költő. Eszméket és költői ihletettséget hangulatos szólamokkal pótolt. Strófái töltelékszavakból és sorokból épülnek. Hozzáfüggesztette  a szent jelzőt a hódolathoz. E fogás teljes énekét áthálózza. Nem Jézus szent, hanem a hódolat, mivel a gyülekezet fogadja. Királyát. Nem a maga lelki életének  királyát, hanem Advent királyát fogadja. Az Advent így a végső idők jelképévé, elszellemiesített és időtlen csodává magasztosul. Illő, hogy lelkünk köszöntse, epedjen utána, ahogyan a zsoltáros Isten után vágyik. Az ünnep eme titokzatos megjelölése közelvalóbb, mint Isten szűnetlen s láthatatlan jelenléte. Ily ünnepért eped a lélek eme poétás gyülekezeti fennálló ének alakjában. Hajnalfényt, aranyló sugarat hintő kinyilatkoztatást vár az ünneptől a fohászkodó, amiként várták az áldott korszak beköszöntését, vagy jobb idők kezdetét a Nap-Hold-Csillagisteneket imádó természeti népek. De nem egészen ennek köszönhető a megfogalmazás, hanem inkább annak, hogy tetszett a verselő egyházi vezetőnek a  várt/sugárt rímpár — az aranysugarat, sugárzást nem sikerült másként verssorrá, költeménnyé formálnia.

Az efféle adventi váradalomról igen finoman eltalált mondatokat olvashattunk az advent első vasárnapra megjelent vezércikkben: „Szomorú valósága mai életünknek, hogy nem arra tekintünk hittel és élő reménységgel, Krisztusra, Akinek egyrészt hatalma van az igaz váradalmat beteljesíteni, másrészt ígéretei vannak számunkra.  Ez eredményezi azt, hogy a legtöbb embernek hamis váradalmai vannak... a felnövekvő kicsinyek sem Jézus Krisztusra várnak, hanem a karácsonyfára, az ajándékokra... sokójuknak a szülei sem tudnak az advent és karácsony igazi értelméről...”

A 20. század elejének újdonsűlt adventi éneke és költői igyekezete ezt az adventi kezdő éneket termette (mai fiatalok kedvéért és tanulságára egészen idézem:)

Drága Advent, köszöntünk,

Lelkünk téged epedve várt;

Hajnalfényed közöttünk

Hintsen szerte arany–sugárt;

Jövel, adventnek királya,

Népek Messiása!

Jézusunk! alázattal

Fogadunk szent hódolattal.

A 28. dícséret volt ez 1921—1948. között. Utóbb 1996-ban a III. Református Világtalálkozóra megjelent (találkozós) énekeskönyvben ismét föltűnt, 178. sorszámmal. A réginek mondott 20. századi ének meg énekeskönyv mellé illesszük hitvalló őseink valóban régi énekének néhány sorát.

Az irgalmas Úr Isten,

Mivelhogy nem kegyetlen,

Azt kiálja szűntelen:

Nincsen senki bűntelen:

Én vagyok igaz Isten:

Térjetek meg hírtelen;

Lészek irgalmas ingyen!

Ezért kűldé szent Fiát,

E világ Megváltóját,

És Megszabadítóját:

Ki megalázá magát,

Ádámnak ábrázatját

Felvevé ő állatját,

Szenvedé bűnnek kínját.

(Mi Atyánk, Atya Isten,vezérünk  5-6. versszak. Az állat a létezőt, élőlényt, és a létezés módját jelentette régen, tehát ez a sor, hogy Felvevé ő állatját = Felvevé állapotát).

Sztárai Mihály reformátorunknak ez az éneke változatlanul öröklődött századokon át, de azután az adventi gyülekezet emlékezetéből kihullott. Ilyen az ének, a régi és drága; ilyenek töltötték meg a reformáció korától az énekeskönyveket, amelyek igazán érdemlik ezt a minősítést.

Fekete Csaba

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?