//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
8. DrTóthEndre A belsősomogyi ref.egyházmegye Mária Terézia korában Kálmáncsa 119

DR TÓTH ENDRE A belsősomogyi református egyházmegye Mária Terézia korában 1940  -  119. oldal

Kálmáncsa.

 

Már 1193-ban mint kir. birtok szerepel az okmányokban, 1395-ben városi kiváltságokat élvezett. A XV. század végén 2 temploma is volt. Reformációja korán bekövetkezett és azon a réven, hogy Szegedi Kiss István reformátor itt működött, mint lelkész, az egész vidék reformálásában nagy szerepet játszott. Ebben az időben főiskolája is volt. 1742-ben Kecskeméti Mihály prédikátor idejében az akkori földesúr, gróf Széchenyi László a faluba jővén, kívánta, hogy „köszöntésére” menjen, mivel pedig a prédikátor nem ismerte, hogy melyik a gróf, helyette egyik tisztjét köszöntötte, emiatt aztán a gróf megharagudott és az öreg prédikátor halála után nem engedett új prédikátort tartani, hanem csak mestert.

Az 1744. vizsgálat szerint aztán már csak mester van itt. E vizsgálat alkalmával a vármegye el akarta venni templomukat, azzal az indokolással, hogy az a pesti commissió után épült. így tehát vallásgyakorlatuk törvénytelen. A vármegye háborgatása miatt a helytartótanácshoz folyamodtak, aminek eredményeként templomuk birtokában megmaradtak. De prédikátorukat ezután sem nyerhették vissza.

Iskolamesterük díjlevele 1750-ből ismeretes, eszerint fizetése 10 forint készpénz és 15 kis-köböl búza volt. 1774-ben is levitája volt, aki heti könyörgéseket végzett, Bibliát olvasott és temetett is, de nem prédikálhatott. Temploma ekkor már »szoros és kicsi volt » a népnek számához képest. Volt pedig ekkor itt 397 református, katolikusok is voltak 25-en, szolgákon kívül.   Istentiszteletre és úrvacsorára Dobszára jártak, amely tőlük 5 fertály óra járóföld A gyermekeket a lévita tanította, aki a temetéseket is »maguk módja szerint” végezte. A keresztelést és az esketést a szuloki plébános végezte. Stólát fizettek a plébánosnak: kereszteléséri 20 krajcárt, esketésért helybelitől 1 forintot, s a katolikus mesternek 7 krajcárt. Ha a leányt elvitték a faluból, akkor 2 forintot és 2 pozsonyi mérő zabot vett a plébános, némelyéktől pedig többet is húz. Ha pedig a legény más helységből házasodott, a bizonyítványért 1 forintot, a hirdető céduláért 7 krajcárt kellett fizetni. A prédikátor régi földjeit nagy részben elvette az uraság, s csak egy részét hagyta meg a mester használatában, de abból is dézsmát szedett. Ami rét volt, azt mind elvette a földesúr.

 
 

Az 1774-i vármegyei vizsgálat alkalmával elpanaszolták a hívek, hogy a „kuruc futáskor” egy kisgyermeket találtak a faluban, akit Izsák Péter református ember magához fogadott, felnevelt, majd a leányát is hozzá adta feleségül. Ebből a házasságból két fiú lett, akik természetesen reformátusok voltak, s akiket később már mint feleséges embereket »a tömlöcben sanyargattak azért, hogy talán a talált kis gyermek atyja katolikus lett volna, holott senki sem ismerte őket... A vizsgálat idején már e két gazdának a gyermekei is felnőttek voltak, s »fiaikat házasodni, leányaikat férjhezmenni nem engedik, tömlöcözni akarják, mint atyjokat. a fiúk pedig azt mondják, hogy inkább Tiszán, Dunán átal mennek, hogysem pápistává legyenek.

 
 

1778-ban Bajzáth József veszprémi püspök panaszt tett a helytartótanácsnál és több iskolamestert feljelentett: »Ami az oskolamestereket illeti — mondja e panaszában — ezek a gyermekek tanítása mellett papi szolgálatba is avatkoznak, ugyanis Viszlón, Homokszentgyörgyön, Kálmáncsán, Kastélyosdombón, Újnépen, Alsókon és Rinyaszentkirályon nincsenek lelkészek, de vannak oratóriumok, melyekben a mesterek nyilvánosan postillákat olvasnak és a halottakat stóla fizetése nélkül a parókus tudtán kívül eltemetik«. A feljelentés alapján a helytartótanács vizsgálatot rendelt el és 4 szolgabíró és 3 katolikus esperes az egyes helyeken meg is jelent s a vizsgálat eredményéről 1779 január 25-én jelentést is tett. A jelentés szerint az iskolamesterek többnyire beismerik bűnösségüket, de ígérik, hogy ezentúl majd a kir. rendeletekhez alkalmazkodnak. A jelentés következtében a helytartótanács 1779 július 3-án Kálmáncsára nézve elrendelte, hogy »mivel azon fa oratórium folytonos kihágásokra ad alkalmat és nevezett község lakosai szabad vallásgyakorlatot törvényes jogon nem bírnak, s ilyet nem is követelhetnek, mégis a kegyelmes királyi rendeletek ellenére, bár ott tényleg lelkész nincs, a mester által minden lelkészi teendők végeztetnek;.

Ezért a királynő elrendeli és parancsolja, hogy az oratórium, vagy világi célra fordítandó, a szószék, padok és egyéb felszerelések megsemmisítésével, vagy az egész épület lerontatván, az anyagok eladandók. A bejött pénznek a nevezett község részére való utalványozásával. A mester a multakért szigorúan megfeddessék, jövőre pedig hivatalból elmozdítás terhe alatt mindennemű lelkészi teendőktől eltiltassék. A rendelet következtében az oratóriumból a szószéket, padokat és egyéb felszereléseket kihordták, s az oratóriumot a vármegye tisztje lepecsételte. A lévita azonban továbbra is ott maradt és tanított sőt továbbra is olvasta — magánházaknál a postillákat.

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?