//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
4. Kálmáncsai graduál

 

2005-ben napvilágot látott az 1622–24-ben lejegyzett Kálmáncsai Graduál  facsimile kiadása.

Dékány Lászlóné, a Nemzeti Kincseinkért Egyesület vezetője ennek létezéséről Pap  Gábortól hallott. E kutató jött rá – mint a kísérő kötetben írja –, hogy a kéziratosok képanyaga és a festett mennyezettáblák képi világa, formarendje, valamint gondolatisága azonos tőről fakad. A kéziratosok képanyaga feltűnő rokonságot mutat a reformáció kori falfestészet emlékeivel, valamint tetten érhető benne a népművészet formaképző gondolatisága is. Így született a gyönyörű képi világú Kálmáncsai Graduál kiadásának gondolata.

A Somogy megyei helység, Kálmáncsa nevét akkor kapta, amikor Kálmán király cseheket telepített oda. Ebből lett Kálmán-csehi, majd rövidített alakja, Kálmáncsa.


A XVI. században igen jelentős település volt, itt létesült az első református főiskola, és neves fiaként tisztelheti Kálmáncsehi Sánta Mártont, a magyarországi reformáció egyik kiemelkedő alakját is. A helység a XVII. századra elvesztette korábbi rangját, a tulajdonát képező, használaton kívül lévő graduál pedig átkerült Csurgóra, ahol a  Református Gimnázium könyvtárában ma is féltve őrzik.

A kézirat feldolgozására Ferenczi Ilona zenetörténészt kérték fel, aki a könyv előszavában történeti áttekintést is ad. Ebből megtudjuk, hogy a graduálok, köztük a Kálmáncsai, azokat a magyarra fordított középkori eredetű liturgikus tételeket tartalmazzák, amelyek tartalmilag megegyeznek a protestáns hitelvekkel. Ebből következően a középkori liturgia nagyon kis részét fordították le, elsősorban a vesperára készült tételeket. Bethlen Gábor felkérésére negyven kéziratos graduált gyűjtöttek Magyarország területéről, ezekből készítettek udvari papjai többéves munkával mintát, ami aztán az 1636-ban kinyomtatott Öreg Graduál alapjául szolgált.


Kiadásával a korabeli szerkesztők arra törekedtek, hogy a magyar nyelvű protestáns gyülekezetek istentiszteleti liturgiáját egységesítsék, és ez a cél vezette I. Rákóczi György erdélyi fejedelmet is, amikor a kiadvány kétszáz példányát széjjelküldte a nagyobb protestáns gyülekezeteknek.

– A vespera zsoltározó istentisztelet, ezért a graduálban körülbelül félszáz zsoltár található, ezen kívül a zsoltárok keretversei, az antifonák, továbbá himnuszok, a verses énekek, responzóriumok és maga a Magnificát, Mária éneke, valamint a záró áldás, a Benedicanus – ismerteti a Kálmáncsai Graduál tartalmát Ferenczi Ilona.

Magától adódik a kérdés, hogy a kétszáz példányban nyomtatott Öreg Graduálból,  valamint az összeállításához felhasznált negyvenből mennyi maradt az utókorra?


Ferenczi Ilona tudomása szerint mintegy húsz teljes és néhány töredékes kéziratos graduált ismerünk, az Öreg Graduál kétszáz példányából pedig tizenöt lehet az  országban és Erdélyben, némelyik XVIII–XIX. századi bejegyzéseket is tartalmaz.

– A Kálmáncsai Graduált a XIX. században vitték Csurgóra, tehát már akkor sem használták, mivel a református egyház liturgiája lényegesen egyszerűbbé vált, a fent említett XVII. században Erdélyből kiindult egységesítő törekvés is inkább csak terv maradt. Azért sem forgatták gyakran ezeket a Biblia szövegén alapuló graduálokat, mert akkorra már felerősödött a gyülekezeti énekek iránti igény, másfelől az ellenreformáció után siettek elhagyni mindent, ami a katolikus egyházra emlékeztette
a protestánsokat.

Ez is akadályozta a továbbiakban a terjedését, hasonlóan a felvilágosodáshoz és a racionalizmushoz – ismerteti kutatási tapasztalatait Ferenczi Ilona.

Ha kezünkbe vesszük a Kálmáncsai Graduálról készített facsimile kötetet, rögtön feltűnik, hogy a középkori latin nyelvű gregorián kottához hasonlóan a kottafejeket itt  is négy vonalra rögzítették a napjainkban szokásos öt helyett, a sorok elejéről viszont hiányoznak az értelmezéshez szükséges kulcsok. A feladat mégsem megoldhatatlan, mert a középkori zenében jártas szakember át tudja írni a kottát jelenkori használatra.


Az olvasás nehézségeinek kiküszöbölése céljából a mai nyelvhasználathoz közelítette a szöveget, de a helyesírási kiigazítás mellett megtartotta a nyelvjárási jellegzetességeket, így a kötethez tartozó CD-felvételen ennek megfelelően adja elő az énekeket az énekkar.

A a zene-, valamint vallástörténeti szempontból értékes Kálmáncsai Graduál facsimile és átdolgozott változata múltunk hitelesebb megismerésének, megőrzésének fontos adalékai. /Magyar Demokrata 2007. (szerkesztve)

Kálmáncsai graduál - Két kötetben CD melléklettel

Nemzeti Kicseinkért Egyesület, 2005. 1-2. köt. 296+139 p. A Csurgón őrzött protestáns egyházi énekeskönyv CD-mellékletet is tartalmazó hasonmás kiadása alighanem a legfigyelemreméltóbb a 2005-ben megjelentetett somogyi vonatkozású könyvek között.

A graduál az 1620-as években keletkezett Kálmáncsán, amely a reformáció korában  jelentős településnek számított. Az időközben használaton kívül került énekeskönyv utóbb a csurgói református gimnázium könyvtárába került, ahol ma is nagy becsben tartják. A most megjelentetett mű első kötete az 1985-ben restaurált kézirat rendkívü szépen sikerült hasonmás kiadása, a második kötet pedig a Kálmáncsai graduál mai nyomdatechnikával készült átiratát, valamint a könyvtörténeti ritkaságról szóló és  értelmezését megkönnyítő tanulmányokat tartalmazza. Ferenczi Ilona és Pap Gábor írásai egyháztörténeti, valamint zene- és művészettörténeti szempontból is bemutatják az énekeskönyvet, vázolják keletkezéstörténetét, megvilágítják jelentőségét, de  nem csupán mint könyvészeti emlékről beszélnek róla. A bevezető szerint a kiadásnak az is célja, hogy sikerüljön életre kelteni s az istentiszteletek gyakorlatába újra beültetni a protestáns liturgikus hagyatékot.

Kálmáncsai graduál - 1620 - 1626

A graduálok a korai protestantizmus kéziratos énekeskönyvei. Ünnepi himnuszokat, litániákat, szertartási énekeket tartalmaznak magyar szöveggel és gregorián dallamokkal. Büszkék vagyunk arra, hogy három graduált is őrzünk: a Csurgói-, a  Kálmáncsai- és a Rinyaújnépi énekeskönyveket.

Mindhárom fontos darabja kultúrtörténetünknek, mikrofilmre másolva kutathatók az  MTA könyvtárában is. A Brockhaus-Riemann zenei lexikon graduál szócikkében a fontosabbak között sorolja fel a Kálmáncsait és a Csurgóit.

A Kálmáncsai-graduál kötéstábláján belül olvasható:


Az kálmán-cselyi R.Szent Eklézsiáé ez a könyv. Anno Domini 1644 die 10. 8-bris. A szövegkezdetek iniciálékkal, szép gót betűkkel díszítettek. A teljes munka egyetlen kéz írása, csak elszórtan található benne más keze munkája.

Az énekei négyvonalas kottára vannak írva. Összesen 149 fóliót tartalmaz.


Méretei 357 x 220 mm. A graduál megírásának ideje több helyen is megtalálható a  könyvben.

Például a Litania Maior alatt 1622, az 53. lapon 1626 szerepel, a 322. lapon ugyancsak az 1622-es évszám látható.

A legelső helyen az adventi himnuszok foglalnak helyet, majd nagyszámban karácsonyi énekek következnek (pl.„Christus születik nekünk …”).

A következő oldalakon a Litania Maior indul az „Uram irgalmazz” kezdetű énekkel, majd dicséretek, zsoltárok és a  responzóriumok után a passióval zárul a graduál.

Részlet a Csurgói Református Könyvtár honlapjáról
 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?