//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
5. Szentjóbi Szabó Zoltán: Heidelbergi Káté története
SZENTJÓBY SZABÓ ZÓLTÁN

HEIDELBERGI KÁTÉ TÖRTÉNETE

SZENTJÓBY SZABÓ ZOLTÁN

HEIDELBERGI KÁTÉ TÖRTÉNETE

Budapest, 1948 Református Traktatus Vállalat kiadása

Gyermekeimnek, hogy igyekezzetek a ti elhivatástokat és kiválasztatástokat erőssé tenni, mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és Megtartónknak, Jézus .Krisztusnak örök országába valóbemenetel. (Olv. 2. Péter 1,10. és köv. vers.)

A KÁTÉRÓL ÁLTALÁBAN

Káté, vagy teljesebb nevén katekizmus alatt általában olyan könyvet értünk, amelyet kérdés- és felelet formában írtak meg azért, hogy a benne foglaltakat minél egyszerűbben, minél könnyebben és a legrövidebben adhassák elő.
Legelőször, és azután hosszú időn keresztül csak az - egyház életében használták a katekizmus szót, amikor még mint könyv nem is volt kézben, hanem kérdés-- és .felelet formájában tanították a vallási ismereteket, és a katekizmus szó alatt vallásos oktatást értettek. Könyv formájában a káté a XVI. században jelent meg először és' magának a reformácíónak az alkotása. A reformátorok a Szentírás tanításait olyan elrendezésben foglalták össze, amely alkalmas volt arra, hogy a hívek a Szentírás örökéletű tanításait egyszerű, rövid formában, könnyen magukévá tehették. Luther is, Kálvin is szinte a legsűrgősebb feladatuknak tartották, hogy kátét, "írjanak, hogy megmutassák a lelkipásztoroknak, hogy miképpen közöljék az evangélium szerint reformált keresztyén hit igazságit nagyokkal és kicsinyekkel egyaránt.
A reformációt követő években és évtizedekben a kátéírás igen fellendült. Ezzel nemcsak a gyermekek oktatasát akarták biztosítani, hanem a reformáció hívei hitének a Szentíráson alapuló igazságát kívánták igazolni a bibliaellenes tanításokkal és tévelygésekkel szemben.
Később aztán az egyházi használaton kívül, a világi irodalomban is mind gyakrabban átvették a káté szót, s ezeknek a könyveknek szintén a tudnivalók rövid, világos előadása volt a céljuk. Ilyen káték: forradalmi káté, kommunista káté, szövetkezeti káté, tűzi káté, egészségügyi káté stb.
Az egyház által használt káté anyaga a hitről, az imádságról és a törvényről szólt. A káténak kérdés- és felelet formájában való megírása' eleinte igen kialakulatlan, bizonytalan volt. Volt olyan káté, amelyben a tanuló tette fel a kérdést s a lelkipásztor válaszolt reá,- volt olyan, amely az apa és fia közötti párbeszédben fejtette ki és foglalta össze a hitről, imádságról és törvényről szóló igazságokat. Hamarosan kialakult aztán az a forma amelyet ma ismerünk.

Amikor a reformációnak, lutheri és kálvini irányzata közötti különbség egyre nyilvánvalóbbá lett, a nagyszámban megjelent káték egyre fontosabb szerepet töltöttek be, mert amellett, hogy siettették a meggyőződések helyes kialákulását, az elvek tisztázódását is szorgalmazták. A XVI. században, a reformációt követő évtizedekben mintegy 175 káté volt forgalomban. E rengeteg káté közül ma csak három van használatban. Luther kátéja, amely 1529-ben jelent meg, aztán az 1563-ban megjelent Heidelbergi Káté, és az Emdeni Káté, de e a harmadik tulajdonképpen nem más, mint a A Heidelbergi Káté rövidített kiadása.

A Heidelbergi Káté hatása oly rendkívüli volt, hogy az utána megjelenő káték írásánál, kezdettől-fogva alapul vették. Ez a káté lett minden református egyház kátéja is úgyannyira, hogy a használatban levő különböző református konfirmációi iskolai káték is a Heidelbergi Káté rövidített tartalmát foglalják magukban, - de emellett egyik hitvallásos szimbolikus - könyvünk is lett. Hitvallásos könyveink, mint Bullinger Henrik által 1566-ban Svájcban írt II. Helvét Hitvallás, amely könyv 30 fejezetben fejtegeti a református keresztyén vallás igazságait; és a Heidelbergi Káté is református keresztyén hitünk magyarázatát adják.

Ez a kis füzetünk, amelyben most a Heidelbergi Káté történetét adjuk, természetesen nem lép fel és már terjedelme miatt sem léphet fel tudományos igényekkel és ilyen nem is várható tőle. Egy ilyen igény megköveteli, hogy tárgyával részletesen és kimerítően foglalkozzanak. Azok az összefoglalások és történeti bevezetések, amelyek a Heidelbergi Kátéról napvilágot láttak, ma részint kevésbé hozzáférhetőek, részint elég drágák. A mi célunk e füzetke kiadásával csak az, hogy minél hozzáférhetőbben szolgáhasson testvéreinknek a Heidelbergi Káté megismerésében.
Minél szélesebb körben válik ismeretessé a Heidelbergi Káté, annál inkább tudunk bizonyságot tenni refor mátus egyházunkkal együtt a Káté alapján arról, hogy egyházunk egyedül a Szentírás alapján áll és a Szentírás magyarázásában kútfőül csak magát a Szentírást fogadja el.

A HEIDELBERGI KATÉ TÖRTÉNETE

A Pfalzi választófejedelemség trónjára 1559-ben III. Frigyes került (1559 - 1576), aki istenfélő, szelídlelkű ember és lutheránus egyházának alázatos, buzgó fia volt. A Heidelbergi Káté az ő kezdeményezésére, az ő közreműködésével jött létre - és e buzgó lutheránus fejedelem maga is reformátussá lett.
Még III. Frigyes elődje, Ottó Henrik (1556-1559) uralkodása alatt, Heidelberg városában igen kiéleződött a helyzet a refórmáció lutheri és kálvini irányzatának lelkészei között. III. Frigyes maga elé idézte és felhívta őket, hogy hitvallásukat írásban mutassák be. Amikor ez megtörtént, kiderült, hogy a túlzó lutheránusok szerint az Úr Jézus az úrvacsorában testileg van jelen Krisztus testét az úrvacsorázók szájjal veszik magukhoz, és nemcsak a hívek veszik azt, hanem a hitetlenek is. A reformátusok hitvallása szerint Krisztus testét és vérét nem testileg veszik magukhoz a hívek, hanem lelkileg; csak - az részesül lekileg Krisztus testében és vérében, aki hittel veszi magához a szentjegyeket, a hitetlenek azonban nem részesülnek azokban.
III. Frigyes igyekezett a szembenálló feleket békíteni és megígértette velük, hogy csendben és békességben maradnak addig, amíg a különbséget ő maga is alaposan megvizsgálja. A vita mégsem szünt meg, sőt egyre kellemetlenebbé és egészen botrányossá fajult. Ezt a tarthatatlan helyzetet a fejedelem azzal a gyökeres intézkedésével oldotta meg, hogy a vitázók vezéreit a heidelbergi lelkészi állásukból elbocsátotta.
III. Frigyes fejedelem maga is tanulmányozta a kérdést a Bibliából. Buzgó imádságok között az emberi véleményék fölött a Szentírásban kereste az igazságot, ami őt a református meggyőződés útjára vezette. És a döntés 1561-ben a fejedelem életében is bekövetkezett. Elszakadt a lutheránusoktól és bátran hozzáfogott az egyház kálvini irányú reformálásához. Eltíltotta az úrvacsorában az ostya használatát és helyette elrendelte a kenyér megtörését. A templom falain levő festményeket bemeszeltette, a drága arany úrvacsorai kelyheket eltávolítatta és helyükbe cinből, vagy fából való kelyheket rendelt. Eltörölte a latin éneklést, az oltárokat kitétette a templomból és helyükbe úrasztalát állíttatott. Megtiltotta, amit a lutheránusok megengedtek, hogy a lelkipásztorokon kívül más is keresztelhessen.
1562-ben Ill. Frigyes fejedelem elhatározta, hogy országa számára egy megfelelő kátét készíttet, hogy a felmerült ellentétes nézeteket a bibliai igazságok alapján megszüntesse és hogy úgy a gyermekek, mint a felnőttek kezébe a keresztyén vallás igazságainak világos és hit erősítő összefoglalását adhassa és amely könyv a, más vallásúakkal szemben a református egyház hit és erkölcstani elveit világosan feImutassa és igazolja.

Egy ilyen káté megírásával megbízta a fejedelem Ursinus Zakariás és Oleviánus Gáspár heidelbergi tudósokat, akik az ő koruk kátéirodalmának, köztük Kálvin 1541-ben megjelent kátéjának alapos áttanulmányozása után a III. Frigyes által kívánt kátét elkészítették. A fejedelem azután az írásba foglalt kátét a pfalzi választófejedelemség fővárosába, Heidelbergbe, még ugyanazon évben, 1562-ben összehívott zsinat elé terjesztette (ezért hívják a kátét heidelberginek), amely zsinat a kátét egyhangúlag elfogadta és a fejedelem saját fejedelmi címerével díszítve, lelkes keresztyéni előszó kíséretében 1563- ban ki is nyomatta.
Ebből a német nyelven megjelent első kiadásból (egyidejűleg a latin nyelvű fordítása is megjelent) hiányzott a mai 80-ik kérdés, amely kérdés körül a későbbi időkben oly sok harc folyt. A második kiadásban azonban. Már benne volt az utolsó három szó kivételév el, - az utolsó három szót pedig a harmadik kiadásban maga a fejedelem toldotta hozzá, amikor a tridenti zsinatnak (1576) a reformáció híveit kiátkozó határozatáról értesült.
III. Frigyes fejedelem arról is gondoskodott, hogy a káté kitűzött rendeltetésének megfeleljen. Ezért azt hitvallásos - szimbolikus - könyvnek jelentette ki (a Szentírás mellett hit- és erkölcsszabályozó könyvnek), elrendelte, hogy a lelkipásztorok a kátét kilenc szakaszra osszák fel és vasárnapokon, folytatólagosan, az igehirdetés előtt olvassák fel. Ezt a felosztást, miután igen terjedelmesnek mutatkozott, követte az, hogy 'az esztendő 52 vasárnapjának megfelelően 52 Úrnapjára osztották fel, s az 52 Úrnapon belül pedig 129 kérdésre és feleletre. A Káté első kiadásából csak az tűnik ki, hogy az a Rómabeliekhez írott levél gondolatmenetét követi és három főrészre oszlik. E három főrész alapján történt, az Úrnapokra és kérdésekre való felosztás: I. rész az ember bűnös voltáról, Róm. 1:18-3:20, a II-IV. Úrnapja a 3-11. kérdés; .11. rész a váltságról, Róm. 3:21-11:36., az V-XXXI. Úrnapja a 12-85. kérdés; III. rész a háládatosságról, Róm. 12:1-16:27., a XXXII-LII. Úrnapja a 86-129, kérdés.. A Heidelbergi Káté 1573 óta már minden kiadásban ilyen beosztásban jelent meg.
Az idők folyamán a Heidelbergi Káté mind döntőbb jelentőségre tett szert. Az iskolákban állandóan tanították, a templomokban vasárnap délutánonként egyszerű nyelvén magyarázták, s az előbbi vasárnapon megmagyarázott részt a gyülekezet tagjaitól kikérdezték. Később a vasárnaponkénti kikérdezés elmaradt s helyette az évi egyházlátogatások alkalmával a gyülekezet ifjú- és öreg tagjaitól egyaránt nyilvános kátévizsgálatnak vetették alá. III. Figyes alatt még a polgári jog gyakorlását és a nősülési engedély elnyerését is a Heidelbergi Káté ismeretétől és tudásától tették függővé.

Természetes, hogy a Heidelbergi Káténak ez a nagy tekintélye gyűlöletet támasztott az ellenséges indulatú fejedelmekben és a másvallású egyházi vezetőkben egyaránt. A Káté íróinak éppúgy, mint magának a fejedelemnek nagyon sokat kellett küzdeniök a Káté védelmében. Igen erőssé vált a Káté elleni harc III. Frigyes utóda alatt. III. Frigyest halála után a fejedelmi székben fia, VI. Lajos (1576-1583) követte, aki túlzó lutheránus volt. Ö még azt sem engedte meg, hogy édesapja koporsója mellett hűséges lelkészei szolgáljanak. A Káté használatát betíltotta és fejedelemségéből mintegy 600 református lelkipásztort és tanítót száműzött, köztük Ursinust és Olevianust, a Káté íróit is.
VI. Lajos halála után és a még fellángolt nehéz harcok megharcolása után azonban a Heidelbergi Káté mindenütt teljes győzelemre jutott. Az 1568-i Weseli, az 1571-i Emdeni, azc1618i Dordrechti zsinatok egymásután fogadták el és ismerték el, mint hitvallási iratukat. Rengeteg idegen nyelvre lefordították, köztük a héber, arab, singhaliai, maláji nyelvekre is és a Biblián, a zsoltároskönyvön, Luther Márton Kis Kátéján kívül nincs más könyv, amely annyira elterjedt és ismeretes volna, mint a Heidelbergi Káté. Sikerét mutatja az is, hogy tanításait feldolgozták verses alakban is, mint nálunk is, és mint katekizmusi énekeket ma is énekeljük.

A HEIDELBERGI KÁTÉ HAZÁNKBAN
A Heidelbergi Káté hazánkban is, már röviddél keletkezésé után, ismeretessé vált. Ugyanis az 1564-65-66. években a magyarországi református és lutheránus lelkészek között nagy vita folyt, az úrvacsora tanáról. A vita során, -a kérdés 'helyes értelmezésé felől megkérdezték a Heidelbergben élő lelkészeket, és kérték őket, hogy a vitát döntsék el. A heidelbergi lelkipásztorok válaszukhoz mellékelve elküldték a Heidelbergi' Káté egy. példányát is. Ettől kezdve nálunk is igen hamar ismeretessé lett a Káté., Gyülekezeteink igen megszerették, annyira, hogy előbb a debreceni zsinat 1567-ben, később a szatmárnémeti zsinat 1646-ban hitvallásos könyvéül 'ismételten elfogadta: Már a debreceni zsinat elrendelte, hogy' a lelkipásztorok vasárnap délutánonként a templomokban ismertessék és magyarázzák. A debreceni zsinat után tíz évre, 1577-ben már nyomtatásban is megjelent magyar nyelvén Huszár Dávid nyomdájában Pápán. Ez a Heidelbergi Káté első magyar nyelvű fordítása.

Természetesen a Heidelbergi Káté sikere és ereje hazánkban is kiváltotta és feltámasztotta ellené az üldözést és harcot, amelyet Mária Terézia (1740-1780) és II. József (1780-1790) uralkodásának ideje alatt a jezsuiták indítottak el. A jezsuiták befolyásolása következtében Mária Terézia e Heidelbergi Kátét a 30., 57., 80. kérdések miatt a római katolikus egyház elleni lázító könyvnek minősítette, megtiltotta a Káté tanítását és egymásután három rendeletében (1748-1749 -1757) elrendelte a Káté összes példányainak lefoglalását s megsemmisítését - és annak újabb kiadását eltiltotta.
Ezalatt az idő alatt Erdélyben eredeti szövegében és szabadon jelenhetett meg a Heidelbergi Káté, de Mária Teréziának az erdélyi római katolikus püspök ösztönzésére 1768-ban kiadott rendeletével ott is elkobozták az összes példányokat. Csak az .1791 évi vallásügyi tőrvény alapján jelenhetett meg ismét a Heidelbergi Káté, amelyet 1793-ban Nagyszebenben ki is, adtak eredeti szövegezésében.

A magyarországi református egyház. tiszántúli egyházkerületi része pedig 1781-ben azzal a kéréssel fordult II József császárhoz, hogy a tilalmi rendeleteket oldja fel és engedje meg a Heidelbergi Káténak eredeti szövegében való kiadását. Válaszul II József , császár rendeletileg megparancsolta, hogy a vitás 30., 57. és 80. kérdésekből a római katolikus egyházra nézve sérelmes kifejezéseket hagyják ki és azoktól a kátét tisztítsák meg. E rendelet ellen református egyházunk kormányzó testületei hiába tiltakoztak és hivatkoztak vallási meggyőződésük és szabadságuk korlátozására, a császár az osztrák udvari iroda javaslatára a káténak csak módosított alakban, ,n való kiadását engedélyezte.

Ebben az eredeti szövegezésétől megfosztott alakjában voltak tehát kénytelenek kiadní a Heidelbergi Kátét s így jelent meg az, az elkobzó rendeletek után legelőször
1787-ben. De még 1787 után is 1891-ig ilyen módosítottan jelent meg, míg végre 1891-ben dr. Erdős József debreceni professzor fordításában és a tiszántúli egyházkerület kiadásában az eredeti német szövegből való fordítás után (az előtte levő kiadások mind a latin fordítás alapján készültek) ismét megjelent teljes eredeti egészében.

Jegyezzünk meg egypár adatot a Heidelbergi Káté, magyar fordításairól és kiadásairól is. Mint már szó volt róla, a Heidelbergi Kátét magyarra először Huszár Dávid pápai prédikátor fordította le és adta ki Pápán 1577-ben. Utána Szárászi Ferenc debreceni lelkipásztor fordította - le újra 1604-ben. Gyermekek számára Szenci Molnár Albert adta ki 1607-ben rövidített-kivonatolt kiadásban. A XVII. századból mintegy tizenöt kiadásról tudunk: Az újabbak közül dr. Erdős József említett fordítása mellett, amelynek már a tizenkettedik kiadása forog használatban, jelentősebbek dr. Antal Géza püspök, dr. Sebestyén Jenő teológiai professzor, Galambos Zoltán komáromi lelkipásztor fordításai.

Befejezés

A Heidelbergi Káté történetével foglalkozó egyik író megállapította, hogy tűzben megpróbált arany a Heidelbergi Káté, amelynek feltűnő sajátsága, hogy nem az elméletekre, hanem a gyakorlati életre fekteti a súlyt. S a mi számunkra van-e gyakorlatibb dolog, mint a keresztyén hit, a krisztusi élet? Fontosabb része az mindennapi életünknek, mint a kenyér. Maga a Káté felosztása meg­mutat ja, hogy a Káté íróinak nemcsak tudománya volt, , hanem szívük is, Istenben bízó, Krisztusban örvendező, a Léleknek alázatosan engedelmeskedő szívük. A gyermek is azonnal megérti, hogy miről van szó a Kátéban. Úgy tanít, hogy a benne foglat igazságok necsak ismeretek, hanem a hívő ember vallástételei is legyenek.

Bár ezek a vallástételek vasárnap délutánonként templomainkban, közönséges helyeinken és házanként mindenütt felcsendülnének úgyis, mint Káténk őrökéletű
tanításai, úgyis mint katekizmusi énekeink; hogy mindannyian megismerjük lelkünk megtartóját, a Jézus Krisztust.


TARTALOM:

A Kátéról áltatában
A Heidelbergi Káté története.
A Heidelbergi Káté hazánkban
Befejezés 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?