//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
8. Istennel az osztályteremben! Keresztyén tanulási,tanítási módszerek

Siba Balázs

Harro Van Brummelen:

Istennel az osztályteremben

 

Keresztyén tanulási és tanítási módszerek. Budapest, ACSI, 1996

 A rendszerváltás utáni magyar könyvpiacon megjelent egy könyv a keresztyén nevelés témájában, mely az évek előre haladtával egyre időszerűbbnek bizonyul. Az észak-amerikai környezetben írt könyv olyan világot ábrázol, mely nálunk egyre inkább megvalósulni látszik. Brummelen a posztmodern kor nevelési kérdéseire próbál egyértelmű válaszokat adni, és arra vállalkozik könyvében, hogy a keresztyén nevelésről szóló elméletek alternatíváját mutassa fel, amely nemcsak tudományosan megalapozott és gyakorlatias, hanem egyszersmind megjelenik benne egyfajta felvállalt ortodoxia is. A könyv olvasása közben szembesülve sajátos válaszaival, késztethet bennünket, hogy újra gondoljuk: egyáltalán mitől is keresztyéni a mi egyházi nevelésünk? Brummelen írásában olyan kérdéseket feszeget, amely miatt úgy gondolom, hogy nekünk reformátusoknak is érdemes e könyvet a polcról leemelnünk.

Ahhoz, hogy véleményt formálhassunk az általa képviselt értékrendszerről, szükséges egy-két szempont alapján megnéznünk magát a művet. Először megvizsgálom, hogy mi az helyzet aminek megoldását kínálja a könyv, hiszen mint minden teória ez is tükröz egyfajta saját világlátást, megfogalmaz problémákat, melyek megoldásra várnak. Ezután rátérek a könyv célkitűzéseinek elemzésére, azaz mit lát a szerző elérendő és elérhető feladatnak az adott helyzetben. Ezután pedig sorra veszem a cél megvalósításának gyakorlati lépéseit, s ezeket egybevetem a hazai helyzettel, értékelve a könyvet a mai magyar keresztyén pedagógia szempontjából.

 A keresztyén nevelés körülményei és megoldandó feladatai

 Brummelen egy olyan világot ír le, amelyben a „bűn mindent elront” (70. o.). A szekularizált kultúra nagyon nagy nyomást helyez a keresztyénségre, s különösen a keresztyén iskolákra. Számára olyan szerepet tölt be a keresztyén értékrendszerre épülő iskola, mint egy utolsó végvárrendszer, melyet egyre több oldalról ostromol a világ bűne, a média ellenkultúrája csakúgy, mint a szülők túlzott elvárásai. Mindeközben iskolafalakon belül olyan értékes és maradandó világszemléletet kellene közvetíteni a diákok felé, amely Isten előtt is megáll. A szerző helyesen látja, hogy az tanintézet a szocializáció egy nagyon fontos színtere, melyben nem mindegy hogy mi és hogyan történik. Az iskola igenis letéteményese lehet annak, hogy ki/mi lesz a gyerekből. Minden közösség, amiben élünk, egyfajta világszemléletet közvetít, s ennek nagyon fontos hatása van az ember életére. Ahogy Brummelen írja: „A tanítás során azonban valamilyen célkitűzésnek megfelelően haladsz előre, s ezzel befolyásolod a gyermekek életét. Befolyásolod azt, hogy mit tartanak fontosnak az életben, s ennek alapján hogyan fognak cselekedni” (23. o.). Amennyiben az iskolát egy olyan intézménynek tekintjük, ahol a diákok nemcsak elméleteket tanulnak, hanem az életre is nevelődnek, akkor sokrétű problémával találjuk magunkat szemben. Ugyanis nemcsak az emberiség felhalmozott tudása bővül rohamosan az évek során, hanem folytonosan egyfajta szellemi világpiac is kínálja portékáit. S bár a könyv szerzője elsősorban az észak-amerikai kultúrában gondolkodik, de az a széttöredezett világkép és vallási vákuumhelyzet nálunk, Magyarországon is egyre erősebben jelentkezik. Mi lehet a keresztyén oktatás célja ilyen körülmények között, amely reális annyira, hogy elérhető legyen, és értékes annyira, hogy követni legyen érdemes?

 

A tanítvánnyá tétel, mint alapvető célkitűzés

Mint egy jó tanárhoz illik, Brummelen is feltünteti mondanivalójának célját: „Az iskola a gyermekért van. Ezért a szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy segítse a diákok tanulását” (84. o.). Alapvető törekvésként láthatunk egy olyan iskolamodellt, amely a gyermekekért van (manifeszt cél), de ez a szerző szerint úgy valósul meg igazán, hogyha a nevelés Krisztus központú: „A tanulásban egyedül Jézus Krisztus lehet a központban” (84. o.; látens cél). A kétféle célt, mint egy boltív két pillérét egyetlen lényegre törő célkitűzésben látom összekapcsolódni, ez a tanítvánnyá tétel gondolata. Ahogy a szerző vallja: „Hiszem azt, hogy amennyire csak lehetséges, az oktatás célja az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat arra tanítsa és nevelje, hogy mit jelent Krisztus felelősségteljes tanítványaként élni.” (2. o.) Ez a tételmondat többször felbukkan a könyvben (2; 54; 84; 97. oldalak), mintegy ezzel is hangsúlyozva a felelősségteljes tanítvánnyá nevelés fontosságát. S hogy ez ne csak szép frázis maradjon, számos példát és gyakorlati útmutatást olvashatunk. Ezzel is bizonyítva, hogy a tanítvánnyá nevelés víziója egy olyan alternatíva, amely nem elvont eszmefuttatás, hanem lehet életközeli és gyakorlati tennivaló. Mégis úgy vélem, hogy az iskola, mint a tanítvánnyá tétel színezete utópisztikus elképzelés marad. Nem vagyunk tökéletesek, s eszményi iskolát sem tudunk létrehozni, s önmagunkban hiánytalan nevelést sem vagyunk képesek megvalósítani. (A növekedést Isten adja – 1Kor 3,6-7) A communio viatorum metaforájában látja Brummelen annak szakadéknak az áthidalását, amely pedagógiai törekvéseink és képességeink között tátong. Úton lévők közösségeként tanár, diák, szülő együtt jár végig egy bizonyos útszakaszt. Elkísérjük egymást, hatunk egymásra, tanulunk egymástól, de soha nem leszünk a célba értek közössége, legalábbis itt a földi életben nem. Ha a tanítvánnyá tétel ezt a fajta folyamatosságot foglalja magában, akkor ez egy olyan cél, amellyel azonosulni érdemes.

 

A tanítvánnyá nevelés megvalósításának gyakorlati lépései

A szerző gyakorlati útmutatása terén is úgy jelenik meg a tanítás, mint valami „szent cselekedet”. A tanítás-tanulás folyamata felölel értelmi, szociális, erkölcsi dimenziókat, de ezeknél is több: „A lelkiséget nem lehet az iskolai tevékenységekre „ráaggatni”, hogy keresztyénibbnek nézzen ki. A lelkiségnek mindent át kell hatnia; irányítania és támogatnia kell mindazt, ami az iskolában folyik. Csak így lehet egy iskola igazi tanuló közösség.” (170. o.)

a) A keresztyén gondolkodásmód kifejlesztése. Ahhoz, hogy valaki „só és világosság” legyen a világban, szüksége van önállóságra, felnőttségre a hitben. Brummelen szerint ehhez az első és legfontosabb lépés a megtérés, személyes döntés Krisztus mellett. Ez egy merész kijelentés a mai tudományos életben, hiszen fennáll annak a veszélye, hogy túl hamar megbélyegzik a mű szerzőjét (evangelical) s nem hallgatnak érveire. Kérdés, hogy mennyiben lehet a megtérés helye az iskola. Erre a kérdésre nem ad választ a szerző, de felhívja a figyelmet arra, hogy azt tudja igazán formálni a keresztyén nevelés, aki azonosulni tud annak céljaival: „Bár a keresztyén iskolába járás a nem-keresztyén diákok számára is hasznos lehet, a keresztyén tanulási program mélyebb jelentőségét csak az értheti meg igazán, aki teljes életét Jézus Krisztusnak szenteli.” (9. o.) Ebből a nézőpontból érthető az a szemlélet, mely szerint csak az tudja mélységében megélni a keresztyénséget, aki tudatosan benne él.

 b) Biblikus életgyakorlat. Individualizálódott világunkban különösen fontos a keresztyén tanulóközösség formálása. Fontos, hogy a diákok minél jobban megismerjék és elfogadják egymást. A szerző által felvázolt közösség úgy jelenik meg, mint élő organizmus. Egy olyan „Krisztus test” melyben mindenkinek helye van. Mindenki használhatja talentumait, képességeit a közösség javára.

 c) Képességek és kreativitás fejlesztése. A könyv írója nem hisz a sablonos, dobozolásra hajlamos egyházi nevelésben. (Brummelen ismerteti Mc. Carthy elméletét a különböző tanulási típusokról – ez egyébként ismert és divatos az észak-amerikai pedagógiában –, mely elmélet elemzésem szempontjából emberképe miatt érdekes.) Ahogy az emberek is sokfélék, sokféleképpen tanulnak, ugyanúgy az oktatásnak is sokfélének, sokszínűnek kell lennie. Attól, hogy valaki tanítványságra nevel, még lehet kreatív, rugalmas, sőt szakszerű is. Mindezt úgy, hogy igyekszik egyensúlyban tartani az elméleti tudást és a tanulási élmény nyújtását egyaránt.

 

Felvállaltan vallásos pedagógia, mint megfelelő válasz korunk kihívásaira

A könyv hátterében egy nagyon fontos probléma húzódik meg, amely napjainkban egyre inkább szembeötlő, ez pedig a tudománytól megcsömörlött, kiüresedő keresztyénség útkeresése. A szerző a megtérésről, keresztyén szimbólumok használatáról, Krisztus követéséről (Bonhoeffer) olyan meggyőződéssel és erővel ír, mintha ezt az árral szembe úszva tenné, hiszen ma már nem is csak a tudományos világnézeti semlegességgel, hanem a mindent elárasztó pluralizmussal is számolnunk kell.

Úgy gondolom, hogy az az eszmény, amit az író elénk állít, a nevelőtől nagyon nagy alázatot és elkötelezettséget követel a szakértelem mellett. Mivel korunk tudományos diszciplínái alapvetően szekularizáltak – világszemléletükben próbálnak semlegesek maradni – fontos, hogy az oktató közvetítse azt a beállítottságot, amit a keresztyénség tanít. Talán ezért is hangsúlyozza annyira, szinte ortodox módon Brummelen a keresztyén normák fontosságát.

Sokszor felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon tudnék-e azonosulni a szerző felfogásával. Valóban keresztyén életre készíti-e fel a diákokat, s nem búra alatt tartja-e őket, a világtól elzártan ez a nevelés? Nem céltévesztés-e a világot a sötétség és világosság dualizmusában felfogni (kívül a bűn és a Sátán uralkodik, a falakon belül, pedig Isten Országa található)? Első olvasatra úgy tűnik, mintha Brummelen fekete-fehér világot ábrázolna, melyben vannak jó tanárok, rossz tanárok, jó módszerek, rossz módszerek, de mielőtt túl hamar ítéletet mondanánk erről a „fundamentalizmusról”, fontos végiggondolni, mi lehet az oka Brummelen felvállalt ortodoxiájának.

A könyv egyértelműen bizonyságot ad a szerző felkészültségéről, tudományos műveltségéről, és hosszú évek gyakorlatáról egyaránt. Nem szűklátókörűségből fakad a könyvben a krisztocentricitás és keresztyén értékekre fókuszálás. Brummelen konzekvens módon kötelezte el magát hitbeli meggyőződéséből fakadó világnézet mellett, mivel nagyon sokat számit, mit közvetítünk a diákok felé. A szerző az értékközvetítés jelentőségét így fogalmazza meg: „A tanulók „hitbeli meggyőződése,” az, hogy szívükben milyen világnézet iránt kötelezték el magukat határozza meg az általunk tanított dolgok iránti hozzáállásukat és befogadó készségüket.” (42. o.) S ez a fajta pedagógia valóban alternatívát jelent nemcsak a keresztyén oktatás, hanem a hitoktatás számára is. Az utóbbi évtizedekben ugyanis az oktatás (első renden gondolok itt Észak-Amerikára) a tudományosság kedvéért sok mindent feladott a keresztyén hit kárára.

 Isten helye az oktatásban

 Igaza lehet Brummelennek, amikor kiáll a keresztyén értékrendszer egyedisége mellett. Korunkban ugyanis jelentősen megnőtt a kísértés arra, hogy a nevelést tudományosan közelítsük meg „háromdimenziós” eszköztárunkat alkalmazva. (Mindkét írás kiáll amellett, hogy a az Isten-jelenlét egy „plusz dimenziót” jelent a keresztyén oktatatásban. Moseley kifejti, hogy nem szabad félni a hit paradoxonjainak használatától sem, mert ezeknek az ereje nem az érthetőségükben van, hanem a hatásukban. Moseley, R.: Education and human Development in the Likeness of Christ. In: Seymour and Miller eds. Theological Approaches to Education. Nashville: Abingdon Press, 1990. 152. o., és Pálhegyi Ferenc: Van -e keresztyén pedagógia? Budapest, Budapesti-Pasaréti Református Egyházközség, 1994. 7. o.) Isten azonban felette áll a mi emberi kategóriáinknak és teóriáinknak is. (!) Hogyha a keresztyén egyház meg akarna szabadulni mindattól, ami irracionális, megmagyarázhatatlan, akkor nem hagynánk helyet az Isten munkálkodásának. Hogyha elfelejtenénk, hogy Isten nemcsak az emberi ténykedésen keresztül, hanem annak ellenére is képes hatni, akkor könnyen megfeledkeznénk „Isten istenségéről”.(A XX. század egyik nagy teológusától, Pannenbergtől származó gondolat. Loder, J. E.: The Logic of the Spirit, Human Development in Theological Perspective. San Francisco, Jossey-Bars Publishers, 1998. 32 o.) Ahogyan a szerzőhöz hasonló pedagógiai elveket valló princetoni professzor, Craig Dyktra is felhívja figyelmünket Isten mindent átfogó és átható jelenlétére az emberi életben: „Isten alkotott minket, és nem mi magunkat.” (Dykstra pedagógiája nagyban Kálvin pneumatológiájára épít, s következtetéseiben Brummelenéhez hasonlóan érvel. Dykstra, C.: Growing in the Life of Faith, Education and Christian Practices. Louisville: Geneva Press, 1999. 64. o.)

 Vannak dolgok a keresztyén oktatásban is, amiket nem tudunk megmagyarázni s megtanítani sem, de mégis megpróbálhatunk embereket hitre „nevelni”, amennyiben ez Istenre és emberre való nyitottságot jelent. Ettől többet azonban csak Isten, illetve a megszólított ember tehet, mert „minden emberi élet más, ahogyan az emberi élet gazdagsága és hiányai is sokfélék az egyéntől függően más-más gyümölcsöket terem.” (Ez a gondolat egy new york-i ferences professzortól, Groeschedltöl származik. Benedict J. Groeschel: Spiritual Passages, The Psychology of Spiritual Development. New York, Crossroad, 1984. 64. o.)

 A keresztyén világlátás időszerűsége

 Hogyha szétnézünk a világban, lehet, hogy Brummelen munkájának egyre nagyobb lesz az aktualitása. Ahogyan a „nemzettudat” is egyre népszerűbb válasz a mindent egybemosó posztmodern forgatagban, úgy a komolyan vett hit is mentsvár lehet korunk emberének. Munkálkodás Isten Országában, hit a Transzcendens Valóságban, ragaszkodás alapvető emberi értékekhez, és a keresztyén kultúra értékeihez egy igenis korunk emberének is való világfelfogás, amibe dédapáink még belenőttek, nekünk azonban már meg kell harcolnunk érte. S lehet, hogy Brummelennek van igaza, hogy az örök értékeket, modern eszközökkel, de ősi elszántsággal akarja átörökíteni ebben a posztmodern világban

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?