//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
4. Dr Szentgyörgyi Albert Psalmus Humanum

Szent-Györgyi Albert (Ford.: Szabó Elek)

Psalmus Humanus

Uram, ki vagy Te?

Szigorú nemző atyám

Vagy szerető anyám, kinek méhében ez a világmindenség megfogamzott?

Talán te vagy maga a világmindenség,

Vagy az örök törvény, mely azt uralja?

Azért teremtetted csak az életet, hogy azt megint eltaposd?

Te alkottál engem, vagy én formáltalak téged,

Hogy ne legyek olyan elhagyatott és legyen kire hárítsam felelősségem?

Istenem! Nem tudom, ki vagy,

De bajomban hozzád kiáltok.

Félek magamtól és félek embertársaimtól.

Talán meg se érted szavam, de megérted szótlan zenémet?!

 

Első imádság: Isten

Uram!

Nagyobb vagy mint az alkotásod!

A te házad a világmindenség!

 

És én magamhoz hasonlónak véltelek,

Gonosznak, kapzsinak és hiúnak,

Ki dicséretemre és áldozataimra vágyik,

Megbosszulja csekély vétségeim,

Kinek én kell, hogy házat építsek,

Míg embertársaimat hajléktalan hagyom.

 

Istenem! Hadd dicsőítselek téged avval,

Hogy teremtésednek rám bízott parányi pontját szebbé teszem,

Elárasztom e földi létet fénnyel, melegséggel, jóakarattal és boldogsággal.

 

Második imádság: Szív és Ész

 

Uram!

Szívemet megtanítottad a szeretetre, mely után szomjazik,

Elmémet képessé tetted a gondolkodásra és alkotásra.

 

Én szívemet megtöltöttem gyűlölettel és félelemmel,

És szívem megmérgezi elmémet mely a gyilkolás óriási gépeit szerkeszti

Hogy ezekkel elpusztítsa a te világod, s vele elpusztítson engem is,

És megcsorbítsa a szent anyagot amelyből Te az életet formáltad.

 

Istenem! Tisztítsd meg szívemet,

Emeld fel elmémet hogy testvérem testvére lehessek.

 

Harmadik imádság: Vezetőink

Uram!

Vezetőket választunk, hogy minket vezessenek,

Melléd pedig szolgálókat állítunk, hogy téged szolgáljanak.

 

De a mi vezetőink minket nem tehozzád vezetnek!

Nem hallják békevágyunk néma hangjait,

Megrontotta őket a hatalomvágy, és embert ember ellen visznek.

És a Te szolgálóid? Azok nem Téged szolgálnak.

Azok a hatalom szolgálói. Megáldják ágyúinkat,

És a Te nevedben kínozták és gyilkolták embertársaimat.

 

Istenem, adj nekünk vezetőket akik minket Tehozzád visznek,

akik a Te szolgálóid, akik embert emberhez, és mindannyiunkat

Tehozzád, a békéhez vezetnek.

 

Negyedik imádság: Energia és Sebesség

Uram!

Feltártad előttünk az anyag titkos erőit,

Hogy megkönnyítsed terheinket és megszépítsd életünket.

Megtanítottál saját hangunknál gyorsabban repülni,

Hogy embert embertől távolság többé el ne válasszon.

 

Mi megfeszülünk, hogy ez erőket tokba szorítsuk,

Hogy azokat a Föld legtávolabbi zugaiba röpíthessük,

Hogy ott embertársaimnak pusztulást és nyomort hozzanak,

Egy felperzselt, élettelen földet hagyva maguk után.

 

Istenem! Ne hagyjad hogy leromboljam az élet oltárát,

Tedd hogy tudásomat javamra használjam és felemeljem vele az életet,

Méltóságot adva arasznyi létemnek.

 

Ötödik imádság: A föld

Uram!

Ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak,

Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,

Képessé tettél, hogy megértsük alkotásod,

Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget.

 

Mi felássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,

Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk,

Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,

Míg azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem és gyermekeim.

 

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,

Hogy ez a mi Földünk biztos otthona lehessen

Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek.

 

Hatodik imádság: Gyermekeink

Uram!

Elválasztottad a férfi és női nemet, hogy egymás keresésében

Énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban.

Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink,

Kik tiszta és értetlen lélekkel születnek.

 

És én megtanítom őket félni és gyűlölni,

Megtöltöm elméjüket balhiedelmeimmel,

Míg az óvóhelyek az élet kietlenségét és a jóigyekezet hiábavalóságát hirdetik,

S mikor felnőnek, s készek nagy, nemes cselekedetekre,

A szervezett tömeggyilkolásra oktatom őket,

Erkölcsi és szellemi tespedésben pocsékolva éveik javát.

 

Uram! Óvd meg gyermekeimet!

Óvd meg elméjüket, hogy az én romlottságom őket meg ne rontsa.

Óvd meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket kovácsolok őket el ne pusztítsák,

Hogy különbek legyenek szüleiknél, s felépítsenek egy új és jobb világot,

Egy világot tele szépséggel, tisztességgel, és jóakarattal,

hogy szeretet és béke uralkodjon,

Mindörökké.

 

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!