//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
5. Zsoltárok hiteles éneklése
A zsoltárok hiteles éneklése

1. Psalterium Ungaricum

2. Goudimel Zsoltárok 1565.

A fenti cím olvastán biztosan sokan felkapták a fejüket: vajon milyen fajta hitelességről lesz itt szó? Sokan sokfélét gondolnak ugyanis a hiteles zsoltáréneklésről:


Nálunk mindig lassan énekelték a zsoltárokat. A nagyanyám is így emlékszik, biztosan ez a hiteles!

A kántorképzőkön megtanultuk, mi az igazi zsoltáréneklés. Ki kell javítani a rossz hangokat, akkor lesz hiteles!

Az évtizedek során sikerült a gyülekezetet többé-kevésbé ritmikus éneklésre megtanítani, de az ismert zsoltárokban a dallami beidegződéseken nem lehet változtatni.

Ilyen és ehhez hasonló véleményekkel bizonyára találkozott már a kedves olvasó, vagy maga is ezek valamelyikét vallja. A hitelesség kérdését minden bizonnyal akkor vetjük fel helyesen, ha az iránt tájékozódunk: a zsoltárok keletkezése idején hogyan énekelték azokat?

Nos erre a kérdésre kaphatunk választ a 150 zsoltár közelmúltban két formában is megjelent újabb teljes kiadásából. A két könyv egy olyan korabeli kántor útmutatására támaszkodik, aki Kálvin idejében szolgált a genfi gyülekezetben, ő tanította meg az új dallamokat. Ez a kántor pedig nem más, mint Louis Bourgeois, a genfi zsoltárdallamok egy részének közvetlen szerzője. Útmutató könyvének címe: A muzsika igaz útja, melynek magyar nyelvű fordítása elkészült és ez is kiadás előtt áll. Bourgeois könyvéről az elmúlt esztendőben Pápán hangzott el előadás, mely írásos formában a Református Egyház folyóirat 2003 januári számában olvasható. Röviden összefoglalva: Bourgeois könyvéből egyértelműen kiderül, hogy a dallamokat ritmikus formában, a sorok végén szünettel és a megfelelő helyeken félhangos módosítással énekelték.

A legizgalmasabb kérés: melyek a hiteles módosított hangok? Az egyházunkban elterjedt, a gyakorlatban mai napig is tapasztalható szokásos félhangos módosulások ugyanis nem mind hitelesek Bourgeois útmutatása szerint. A 90. zsoltárban például az első két sorban helyes a sorvégi hangok megemelése, a továbbiakban azonban meg kell maradnunk énekeskönyvünk közlése szerint.

Anélkül, hogy a kérdésbe túlságosan elmélyednénk, elég, ha tudjuk, hogy a hiteles félhangos módosítások csak a sorzárlatoknál az utolsó előtti hangokon fordulhat elő. Gyülekezeti éneklésünk szempontjából ebben legfontosabb a megjelent két könyv útmutatása.

Ezután szóljunk végre magáról a két könyvről!

Psalterium Ungaricum a címe annak a nagyalakú énekeskönyv-formájú kiadványnak, mely a Genfben 1562-ben megjelent, legelső teljes zsoltárkönyv dallamait közli Bourgeois már említett útmutatása szerint (a módosítójeleket a megfelelő hangok felett jelezve) Szenci Molnár Albert először 1607-ben megjelent fordításával. A 150 zsoltár nemcsak a genfi énekeskönyvben is kezdettől szereplő Tízparancsolat-énekkel és Simeon énekével egészül ki, hanem Szenci zsoltárdallamokra írt 14 énekét is megtaláljuk (ezek az ún zsoltárfüggelék énekei), utolsóul a 36/68. zsoltár dallamára készített, Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló 22 strófás históriával.

A könyvhöz csatlakozó szöveges részek közül meg kell mindenképpen említeni a genfi énekeskönyvből átvett, magyar nyelven most először teljes terjedelemben közölt híres Kálvin-előszót és Théodore de Béze magyarra fordított versét, de ugyanilyen érdekesek Szenci 1607-ben írt dedikációja, a Psalterium Ungaricum elöljáró beszéde és két latinról magyarra fordított verses laudáció.

A könyv függelékében találjuk a genfi egyház zsoltáréneklési rendjét, melyből megtudjuk, hogy a zsoltárokat folyamatosan énekelve és a hosszabbakat szakaszokra bontva a heti 3 istentisztelet alkalmával 25 hetenként a teljes zsoltárkönyvet végigénekelték. Bőséges és alapos felvilágosítást kapunk végül a szöveg és a dallam közreadásának szempontjairól, melyet irodalomjegyzék, szó- és fogalommagyarázat, valamint a bibliai nevek magyarázata egészít ki.

A másik zsoltárkötet címe: Claude Goudimel Zsoltárok 1565, mely a zsoltárdallamokat abban a négyszólamú összhangosított formában közli, amelyet a genfi dallamok legismertebb feldolgozója 1565-ben adott közre. Régóta várt kotta kerülhetett tehát a kezünkbe, mert Maróthi György 18. századi kezdeményezése óta a többszólamú zsoltárkönyv magyar nyelven nem jelent meg. A 150 zsoltáron kívül itt is találunk igazi csemegét: étkezés előtti és utáni asztali áldást, valamint néhány zsoltár bonyolultabb, polifon feldolgozását.

Csak elismeréssel szólhatunk arról a hatalmas, ugyanakkor alapos és lelkiismeretes munkáról, mellyel Bólya József, a két könyv közreadója dolgozott. A lektorok: Draskóczy László, Jancsovics Antal és Kecskés András munkáját a szakmai hozzáértés mellett az ügy iránti odaadásuk és szeretetük is hitelesíti. Meg kell még említeni Bede Anna, Jeney Zoltán és Vizi István, az idegen nyelvű szövegek fordítóinak nevét, megköszönve az ő munkájukat is. A könyvek a Zsinati Iroda gondozásában jelentek meg.

Talán az eddig leírtakból is kiderült, hogy mindazoknak elengedhetetlen e könyvek használata, akik a gyülekezeti énekek tanításával foglalkoznak, a gyülekezet énekét kísérik, vagy a többszólamú zsoltárokat kórusban vagy társas éneklés formájában használni, tanítani szeretnék. Ugyanígy szívből ajánljuk Szenci Molnár Albert Psalterium Ungaricum-át minden zsoltárt olvasó és éneklő gyülekezeti tagnak, és mindazoknak akik a magyar irodalom e kiemelkedő kincsét teljes egészében szeretnék megismerni.

A kiadványok kaphatók a Kálvin Kiadónál és más helyeken, közvetlenül kérhető a refzsin.zene@zsinatiiroda.hu címen.
Bódiss Tamás
 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?