//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
6. Kálvin 1509-2009

        

Kálvin János (1509-1564)

 

Genf egykori városfalán áll a nagyszerű emlékmű, s a Kálvin alapította négyszáz éves egyetem előtti teret díszíti; egyetlen, száz méter hosszú fehér kőfal, feliratokkal, domborművekkel és szobrokkal — egybefaragva a fallal, amiből éppen előlépnek:

 

Kálvin, Knox, Fável, s bikafővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– ők néztek rám — s a szablyás Bocskai!

 

Tíz fehér kőszobor, hat mészkőbe faragott dombormű és köztük történeti értékű idézetek. Az összhatás annyira lenyűgöző, hogy sem a szem, sem az értelem nem tud szabadulni tőle. Ezt még fokozza az, hogy nincs főalakja. Kálvin negyedmagával: a három genfi reformátor és tanítvány, a skót hittestvér - együtt áll a középpontban: s kétoldalt nemzetközi seregszemlére sorakoznak a hit védői és terjesztői: egy-egy német, holland, amerikai, angol hadvezér és a magyar fejedelem.

Senki sincs közöttük a reformációt megelőző múltból, valamennyien a hitújítás utáni történelem alkotói. Olyanok együtt, mint a “világkálvinizmus nemzetközi presbitériuma”.

Kálvint két ország vallja a maga fiának. Franciának született, ott tanult, és élete első felét ott töltötte. Mint hitéért üldözöttet, a biztos máglyahalál elől menekülőt fogadta be második hazája, Svájc. Tizenkét éves korára már egyházi javadalmassá nevezi ki a káptalan, s hamarosan elnyeri a pappá avatás első fokozatát: kerek pilist borotválnak a feje búbjára; ez a tonzúra. Tizennyolc éves, amikor már egy falu plébánosa. Húszéves korában az orleansi egyetemen inkább tanárnak tekintik, mint tanítványnak, s doktori címet ajánlanak fel neki. Huszonegy éves joghallgató, amikor messze földre hírlik felőle, hogy “Európa legtanultabb embere”. VIII. Henrik angol király házassága felől a legkiválóbb jogászok között az ő véleményét is megkérdezik, pedig még nincs huszonkét éves.

 

Huszonhárom esztendős, amikor első könyvét megírja; benne egyenesen a francia királyhoz szól: a pogány kori római bölcsnek, Senecának tanítását magyarázza a kegyelmesség- ről. Azért ezt, mert akkor már a legkegyetlenebb módon üldözték Franciaországban a reformáció híveit. (Párizsban olykor hat helyen is égtek a máglyák. Kálvin szorongva, a király kedvtelve nézegette a mártírok kínhalálát.)

 

Huszonnégy éves korában ő írt a párizsi egyetem rektorának a reformációt sugalló ünnepi beszédet Mindenszentek ünnepére. Ezzel a beszéddel – épp úgy, mint Luther szintén Mindenszentek ünnepére kiszegezett 95 tételével - indul meg a francia reformáció.

 

Huszonöt éves, mikor élete fő műveit megírja. A keresztyén vallás rendszere címmel Bázelben jelent meg Tomas Platternál, a század legérdekesebb nyomdászánál (kecskepásztor- ból lett nyomdásszá és a görög nyelv egyetemi professzorává).

Kálvinnak minden könyve úgy maradt, ahogy először megírta. Csak ez az egy kivétel. Ezt még huszonhárom éven át bővítgette anélkül, hogy az álláspontját megváltoztatta volna. Ez a könyve öleli fel minden tanítását a Bibliáról, Istenről, az egyházról és a keresztyén ember hétköznapi feladatairól. Kálvin hittana a Rómabeliekhez írt levélre épült fel. (Szenci Molnár albert forditotta le magyarra 1624-ben)

A teremtő, megváltó és az eleve elrendelő Isten dicsősége áll a középpontban. A vallás nem egyéb, mint a bűnös, de kegyelmet nyert ember bizodalma és engedelmessége az Isten iránt.

Hogy mit jelent egyházunk számára ez a könyv, azt hamar megismerte minden barát és ellenség. Nagyon jól tudta 250 év múlva is a felvilágosult Habsburg uralkodó, II. József is, ezért kérte 1770-ben, a debreceni kollégium megtekintésekor a Nagykönyvtárban, hogy a negyedmilliónyi könyv közül mutassák meg neki Kálvin Institutióját. Szilágyi Sámuel püspök a szélső polc sarkán, az alsó sorból húzta elő.
 

Ezt a fontos könyvet miért tartják ily alacsony és félrevaló helyen kérdezte csodálkozva és méltatlankodva a császár. A püspök így válaszolt: Azért, mert az, mint való szegeletkő, fundámentuma annak a vallásbéli tudománynak, melyet a református kollégiumbéli ifjúság tanul.

 

Kálvin a francia nyelvet olyan mesterien tudta kezelni, hogy könyveivel nemcsak a teológiai tudományokat, hanem a francia irodalmi nyelvet is megfrissítette. Hogy a teológiai tudományoknak mit jelent ez a könyv, azt egy magyar reformátor - Thúri Farkas Pál — latinul foglalta a világszerte ismert versbe:

 

Praeter Apostolicas, post Christi tempora, charlos

Huic peperere libro saecula nulla parem.
 

Ez a vers Kálvin összes műveinek a mottója. Magyarra Szenczi Molnár Albert, a zsoltárköltő fordította:

A szent könyvek után, kiket az nagy apostolok írtak,

Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt.

Huszonhat éves korától fogva már Genf nagy hírű reformátora, és a svájci szellemű reformáció irányítója Angliától Lengyelországig. Levelei Európa-szerte eljutnak királyokhoz, hercegekhez, tudósokhoz, hitvalló iparosokhoz, kereskedők- höz, diákokhoz, börtönbe zárt, máglyára szánt hitvallókhoz. Az üldözötteket éppúgy vigasztalja, mint a hitüket kényszerből megtagadókat. Súlyos megpróbáltatásnak tartja mindkét állapotot, s nem szakítja meg velük a levelezést. Egy megfélemlített, hitehagyott hercegnő a leveleiből újra akkora bátorságot nyert, hogy kastélyában kórházat rendezett be az üldözött sebesülteknek, s akkor sem bocsájtotta el őket, mikor ágyúkat vontattak az épület elé, hogy szétlőjék.

 
 

Ki volt a református vallás alapítója?

 

Egy régi káté felel erre a megtévesztő kérdésre. “Ha azt mondaná valaki, hogy a te vallásod csak négyszáz esztendős, mit felelnél? - Azt, hogy a református vallás nem négyszáz esztendős, hanem annyi idős, mint maga a kereszténység.”

 

Az egyház ugyanis az első püspök óta ott van, ahol Isten igéjét hirdetik; ott, az ember Isten iránti hálából az Ő szolgálatára bocsátja magát. Így kívánta ezt Kálvin is: “Akik a hívők seregéhez tartoznak, életükkel is igazolják, hogy bennünk élő, üdvözítő hit lakik.”

Ő készítette el az első református énekeskönyvet. Hat saját zsoltára, s három másik éneke van benne. S a francia királyi udvar koszorús költőjének, a reformációhoz csatlakozott jeles Marot Kelemennek tizenhárom zsoltárfordítása.

Kálvin újította fel a Biblia szerinti presbitériumot, ő léptette életbe először a zsinat -presbitériumi egyházalkotmányt. Ez azt jelenti, hogy minden törvényhozó és kormányzó hatalmat az egyház tagjai a presbitereken keresztül gyakorolnak, minden felsőbb testületet a presbitériumok választanak. Az alkotmányos politikai élet ebből a kálvini gondolatból kelt életre világszerte.

Kálvin eszméi jótékonyan hatottak az újkori gazdasági életre is. Genfet az ő idejében nagy pestisjárvány pusztította, amit kibírhatatlan drágaság és nélkülözés követett. Kálvin városában azonban a munka kötelező volt. Ha nem akadt munkaalkalom, ő segített teremteni. Az ő javaslatára lendült fel újból a már-már feledésbe merülő posztó- és bársonyszövő ipar. Sőt: ettől fogva erősödött meg az óragyártás és az aranyművesség is - mindkettő hamarosan világhírnévre tett szert.

Kálvin hirdette az újkor küszöbén először a paraszti és kereskedői munka értékét. A parasztságról csak lekicsinylően szóltak előtte; a kereskedői munkát pedig egyszerűen elítélte a középkori egyház: “Egy keresztény sem lehet kereskedő, ha mégis az akar lenni, ki kell zárni azt Isten országából.”

Európa gazdasági életében fordulópont Kálvin törvényes és méltányos kamat jogosságát meghirdető bibliamagyarázata. A modern gazdasági élet indult útjára ezzel a gondolattal, hiszen a pénzfogalom az ipar és a kereskedelem legfőbb feltétele, a gazdasági fejlődés elindítója.
 

Kálvin előtt Genfet a léhaság és a nyomor egyaránt jellemezték. És néhány év alatt virágzó keresztyén városállammá, kantonná alakította át. Ezt a nagy változást látva írja Genfből hazájába az évekig Kálvin mellett élt skót reformátor, Knox János: “Itt található Krisztus legtökéletesebb iskolája, az apostolok óta nem volt ilyen a földön.”

 

Amikor Genf erkölcsi élete megszilárdult, gazdasági élete már fellendült, a Kálvin felvetette egyetem azért figyelemreméltó, mert nem fejedelmi adományból, hanem a genfi polgárok adományaiból épült. Kálvin felhívására néhány hét alatt összeadták a szükséges tízezer aranyat, és egy fél év alatt megépítették az egyetem otthonát (1559). A helyét a diákság egészségügyi szempontjaira figyelemmel Kálvin maga jelölte ki: “Balomier dombjaira építsétek a házat, keletről nyugatra, előtte tér maradjon, amelyen sétálni lehessen a szabad levegőn.”

Kálvin első magyar tanítványa egy ifjú tudós, Belényesi Gergely volt, aki két könyve kéziratát már magával vitte Nagyváradról Genfbe, kiadásra szánva (1544). Szeretett volna tudományos pályán elhelyezkedni Svájcban vagy Németországban, de Kálvin szavára megváltoztatta tervét, s ezt így jelentette be neki levelében:

Egy héten belül visszatérek hazámba, hogy a csapások alatt görnyedező egyház szolgálatába álljak. Történjék az életem vagy halálom árán, mindegy, csakhogy Isten dicsőségére legyen. Biztosan tudom, hogy veszedelem fenyeget, a török, a kényurak, a igazság üldözői részéről, de megvetem a veszélyt és nem fogok megtorpanni a vállalt úton.”

Belényesi Gergelyt a Kálvin-tanítványok hosszú sora követte. Tizenkét év múlva, 1556-ban már egy másik magyar ír levelet Genfbe; a neve magyar fülnek furcsán hangzik, mert a kor szokása szerint görögre fordította: Kaprophontes (vaddisznóölő). Egyszerűen Vadásznak hívhatták. “A te és a svájci tudósok tekintélyében bízik most egész Magyarország” — olvashatjuk levelében.

Mai magyar tanítványai közül egy franciául kitűnően értő tudósunk a négyszázéves jubileum alkalmából, egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként igen érdekes munkát végzett. Kálvin ugyanis végigprédikálta a Bibliát.

Beszédeit felváltva négy gyorsíró jegyezte. Az eredeti füzetekből ez a kutatócsoport teszi át a négyszáz éves különleges gyorsírással rögzített szöveget mai francia helyesírásra. A kitűnő magyar tudós többet vállalt a munkából, mint bármely társa, s mikor feladatát teljesítette, váratlanul elhunyt. Dr. Nagy Barnának hívták.

 

Kálvin és Luther sajnos sohasem találkoztak, s így a reformáció két ága végzetesen szétvált. Barátaikhoz írt leveleikben azonban többször nagy tisztelettel említik egymást, s küldik üdvözletüket. Kálvin Lutherhez is írt egy, a lelke minden derűjét tükröző levelet:

Légy boldog, derék férfiú, Krisztus kitűnő szolgája. Vezéreljen az Úr továbbra is az Ő Lelkével az Ő anyaszentegyházának közjavára mindvégiglen.”

A múlt század egyik negy francia írója, a Biblia és a kereszténység kitűnő ismerője és élesszemű bírálója, Renan, a Kálvinról írt hosszabb értekezését így fejezte be: “Ő a legkeresztyénebb ember a reformátorok között. Egyáltalán a keresztyénségnek legkeresztyénebb embere.”

Hazánkban olyan közelállónak érezték kezdettől fogva a kálvini tanításokat, hogy a református egyházat magyar egyháznak, magyar vallásnak nevezték. De nemcsak egyházunknak jelentett ilyen sokat Kálvin tanítása, hanem nemzetünknek is. A Habsburgok protestánsüldözése elsősorban a reformátusok ellen tört, s azzal a kimondott szándékkal, hogy Magyarországot németté és koldussá tegye. Legutóbb ezt az igazságot Illyés Gyula fejezte ki versében:
 

Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs - Kálvin?  - Nem hiszem.”

 

De ez így volt világszerte. Genf sugárzó szellemi tanítványokat, hősöket, mártírokat teremtett mindenütt, ameddig elhatott szele. Az ottani példára szerte a világban olykor földesurak, kereskedők, máskor kisvárosi polgárok meg parasztok pénzén iskolák emelkednek, könyvtárak gyarapodnak, könyvek készülnek, a tudásszomj növekszik, annyira, hogy csillapítására diákok ezrei gyalogolnak fel Európán keresztül egy-egy híres egyetemig. A genfi ideál a mindhalálig való hűségre késztet. Hősök születnek a harcokhoz, reménytelen helyzetekben, üldözések tüzében győzelem születik.

Mindehhez, mint a csodákhoz, a hit ad erőt.

Végakaratában Kálvin azt kívánta, hogy jeltelen sírba temessék, s e végtelenül szerény óhaját a genfiek tiszteletben tartották: sírja fölé semmi jelet nem állítottak. Ezért csak papírra írhatta le Béza Tódor, Kálvin utóda, a zsoltárköltő e sírverset:

 Óh boldog sírhalom, mely ily nagy embernek ad szállást!
 Irigykedhetnek rád minden márvány emlékek.
 

Sírját Béza megmutatta hű tanítványainak. Legalább egy ilyen feljegyzést ismerünk. Azonban azt, hogy hol nyugszik Kálvin, ma már nem tudná megmondani senki. Kívánsága pontosan beteljesült.

 
Emléke pedig a márványnál jobban és messzebbre fénylik.

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?