//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
2. Szenczi Molnár Albert: Előszó a Psalterium ungaricum-hoz
PSALTERIUM UNGARICUM

SZENT DÁVID KIRÁLYNAK ÉS PRÓFÉTÁNAK SZÁZÖTVEN ZSOLTÁRI

AZ FRANCIÁI NÓTÁKNAK ÉS VERSEKNEK MÓDJOKRA
MOST ÚJONNAN MAGYAR VERSEKRE FORDITTATTAK ÉS RENDELTETTEK,

AZ

SZENCI MOLNÁR ALBERT

ÁLTAL

DEDIKÁLÁS


(A Felséges Fejedelemnek és Urának IV. Frigyes1 Úrnak, a Rajna-menti pfalzi Grófnak, a szent Római Birodalom első Választójának, Bavaria Hercegének, stb. valamint kegyelmes Urainak kegyelmet és békességet kíván az Istentől szíve szerint.)

Fényességes Fejedelemnek és Urának Móric Úrnak,2 Hessen Tartománygrófjának, a katzenelbogeniek, dietziek, Zigenhan és Nidda stb. Grófjának. Mint Kegyelmes Fejedelmeinek kegyelmet és békeséget az Úrtól kéván szíve szerint.

Aristidesnek3 ímez mondása nékem ékesnek látszik, Felséges Fejedelmek, mellyel így szól: „Illik Istennek bizonyára templomokat szentelni, az böcsületes embereket pedig könyveknek dedikálásával tisztelni." Melly sententiát4 annyéval követek örömesben, mivelhogy látom, hogy még szent embereknél is az nem volt kelletlen. Mert szent Lukács Evangélista az hatalmas Theofilust5 két könyveinek dedikálásával tisztelte. Melly Apastal két könyvének eggyikéből kivévén amaz mondását Szent Péternek az én dedikálásomnak eleibe tészem: „Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, az mi pedig vagyon, azt adom."

Bémutatom azért és dedikálom Ti Felségteknek az Dávid zsoltárit, mellyeket nagy munkával magyar nyelvre fordítottam és az franciai nótákra s' az Lobvasszer Ambros Doktornak6 német versei szerint formáltam és öszveszorítottam, mostan pedig fő barátimnak indításokból az község közé kibocsátom, és azért bocsátom az Ti Felségetek neve alatt ki, hogy az én hálaadó voltomnak és Ti Felségtekhez való tiszteletemnek valami jele légyen, és ez Ti Felségtek Németországában tőlem íratott könyvnek az én földemi nép közt böcsületi öregbüljön.

De ez én dedikálásomban - kétség nélkül - sokan sok hibát találnak, de kiváltképpen kettőt rongálnak legtöbben. Hogy tudniillik ez magyar nyelven írott könyvnek Deák előljáró beszédet tészek eleibe; ismét, hogy Németországnak ez két tündöklő Fejedelminek idegen nyelven való írást dedikálok.

Annakokáért erősítő okaimat, melyekkel ez merészségre indíttattam rövideden előhozom.
És elősszer pedig: látom nem ritkán lenni ez mostani időben, hogy az köznyelven való írásoknak Deák elöljáró beszédet tegyenek elejökbe. Példa erre az Lobvasszer Ambros Doctornak zsoltároskönyve7 - kinek vezető zsinórját követtem ez fordításban - Lipsiában 1594. és az Magyarok dolgairól való Német Krónika8 Casselba 1600. esztendőben, Deák elöljáró beszédekkel voltak németül kibocsáttatva; és vagyon magyar könyv kezemnél, mellyet hasonlatosképpen Deák dedikálással nyomtattak ki Bécsben.

Hogy pedig ez könyvemet Ti Felségteknek öszvességgel akartam dedikálni, ugyanazon erősségekkel indíttattam arra, azmellyekkel én előttem az tiszteletes férfiú, Spethe András9, ezen nótákra Deákul írt zsoltárit az Ti Felséges neveteknek dedikálta, mellyeket rövidségnek okáért elhagyok.

Mert nyilván vagyon mindeneknél, és idegen nemzeteknél is már régen megtudatott, melly dicséretesen érdemlettenek az Ti Felségtek eleji az zsoltárkönyvről, az Szentírásról és az hívek seregiről; mostan is melly kegyes dicséretet érdemeljenek Ti Felségtek az Krisztus Anyaszentegyházától, és az írástudók renditől, érti az egész keresztyén föld kereksége.

Azoknak pediglen, kik ez dedikált könyvnek idegen voltát vetendik szememre, ímezt tészem ismét elejekbe, azmint elősszer is akartam, hogy bánatomra vagyon az nékem, hogy sem aranyi, sem ezüsti méltóságú írást nem hozhatok elő; tudom azonközben, hogy az Fejedelmeknek nem mindenkor csak az haszno­sok és szükségesek, hanem néha még az ritkák is és idegen ajándékok is kedvessek szoktak lenni. Tudják meg osztán ez sze­memrehányók azt is, hogy én kész vagyok minden szidalmat inkább elszenvedni, hogynem hálaadó voltomnak valami jele nélkül kimenni Németországból, úgymint tanúságomnak csendesz partjáról, holott ez tizenhat esztendőkben időmnek majd hason felét éltem el.

Az Te Fölséged Hailderbergai Academiájában pedig, Felséges Választófejedelem - azhol ez zsoltárokat így énekelni tanoltam -, öt esztendőnél többig jótéte­ménnyel élő tanítvány voltam, és Te Fölséged én hozzám és még illyen személyekhez való bővséges adakozó voltát gyakran láttam és vöttem eszembe. Idő­múlván pedig, ez elmúlt télen Felséged engem kegyessen az Sapientia Collegiom10 Tanítóinak asztalához helyheztetött. Mellyekért hogyha hálaadó voltomnak semmi bizonságát nem jelenteném, méltán hálaadatlannak tartathatnám.

Te Felségedet pedig, Hatalmas Mau­riti Fejedelem, mint egy mi időnkbenfénylő, az zsoltáréneklő Dávidnak fiát, Salamont, úgy tiszteltem mindenkor és böcsüllöttem. Továbbá, hogy ezelőtt három esztendővel, midőn az Császár udvránál az én Dictionariomomnak11 béjelentésében volnék Prágában, az Császár Őfelsége Mathematicahoz való szerszámos házában, találkoztam az Te Fölséged asztronómusira, kik látván azt, hogy az én dedikállásom Császár Őfelségének nem lött kedvetlen, dicsérvén Te Fölséged kegyes voltát, intettenek engem, hogy Ti Fölségteket is valaha efféle alkolmatos­sággal köszöntenem.

Melly intés elmémbe mélyen béhatolván megmaradt énnálam; megújjolt pedig az elmúlt esztendőben, midőn Noribergában12 Te Felséged árnyéka alatt én és az én tanítványim, az nemes Stentzingusok,13 ez városnak nézelgetnők szép ékességit és tárházait.

Harmadnap után pedig, hogy Te Fölséged Ratisbonai-14 útában megnézelgetésével méltóztatná az Altofirumbéli-15 Academia collegiomát - holott akkor fordítottam ez zsoltárokat - fogadást töttem menten, hogy ha Isten kegyelméből ez könyv megkészül, Te Fölségednek is offerálom-16. Ez én szándékomat osztán Haidelbergában-17 megerősítötte az Nagyságos ifjú az Késmárki Tököli Miklós,18 megbeszélvén azt, hogy Te Fölségedet az nasszoviai nevezetes Várban, Dillenburg­an, magyarol szólni hallotta. Ó, sok tudományú Fejedelem!

Ezek voltak okai, Felséges Fejedelmek, az én szándékomnak ez zsoltárkönyvnek Ti Felségteknek dedikállása felől, mellyet Isten ajándékából elvégeztemaz noribergaiak Academiájában, minekelőtte azt az döghalál híre megháborítaná, és osztán az böcsületes férfiúnak, az franciai nemből való Boésius Kelemennek19 nékem nagy jóakarómnak hív segedelmiből, örvendetesben ékesgettem. Imár pedig ékes formában kinyomtattatván közönségessé tészem az tiszteletes embernek, tigurumi20 Hollós Christofnak21 az herbornai22 tudós könyvnyomtatónak, nékem bizodalmas jótevőmnek dicséretes gondviseléséből, ki ez Szent Dávid zsoltárit, mint egy Istennek fogadásból ígért könyvet úgy akart az ő műhelyéből kibocsátani, hogy ez halálos időben Isten őtet ez ideig az övéivel egyetemben épen megtartotta, és elhivén azt, hogy ezután is kegyessen meg akarja őrizni.

Ez könyvet annakokáért, Fölséges Fejedelmek, melly azelőtt is sokképpen Ti Fölségteké, és mostan ez európai ennyi sok nemzetek fordítása után énáltalom magyar zubbonköntöskébe öltöztetött, és illy segedelemmel ékesíttetött, és Ti Fölségtek dicsőséges neveinek dedikálta­tott, tiszteletesen és alázatosson offeráltatott, tekintsétek, kérlek, kedves orcával és az régi királyoknak példájokat nézvén - kik, azmint olvassuk, csak az paraszt ajándékokat sem vetették meg, ha mellyek együgyőségből23 elejekben vitettenek - fogadjátok el kegyes kézzel, és az több néktek dedikált könyvek között - kikvel egész könyvtartóhely megtelnék - ennek bár csak az utolsó helyet engedjé­tek, nem az ajándéknak kisded voltát24 nézvén, hanem az béjelentőnek hálaadó voltát és jószándékát javalván.

És azmint másutt az Császár Őfelségétől alázatoson kértem, úgy most Ti Felségteket is, kik ez Birodalomban az Császári Felséghez közelb való helyen, az Császár Őfelsége Atyjafiaival, az Ausztri­ai Főhercegekkel egyetemben hatalommal és nagy jóságokkal tündöklötök, felötte igen kérem, hogy nemcsak énmagamat, hanem az egész magyar nemzetet - mellynek ez könyv kiváltképpen szolgáland - jó akaratjokkal és kegyességökvel méltóztassa Felségtek. Kit ha Felségtektől megnyerendek, azmint reménlem, hálaadó voltomat meg igyekezem mutatni egész életemben, és egyebeket is hasonló igyekezetre szándékozom fölindítani. Legyetek egészségben, Felséges Fejedelmek!

Az Úr Isten Ti Felségteket tartsa meg jó állapatban, légyen veletek, Títeket Szentlelkével igazgasson, és minden­némű áldásival ékesítsen és öregbítsen bővségessen.

Herbornában, Pünkesd innepiben, az Úrnak 1607. esztendejében.

Ti Felségteknek Alázatos Szolgája:  Szenci Molnár Albert


1 IV. Frigyes (1574-1610) 1592-től pfalzi választófejedelem. Uralkodásakor Heidelberg a kálvinista kultúra fellegvára volt.
2 Móric (1572-I632) - 1592 és 1627 között hesseni választófejedelem, sok nyelvet ismerő, tudós és tudománypártoló fejedelem volt. Molnár Albertet sokféleképpen támogatta, az ő megrende­lésére íródott a Magyar Grammatika (1610).
3 Ariszteidész (119-189) - görög szónok, filozófus.
4 sententia (szentencia) = bölcs mondás
5 Theophilus - Lukács neki ajánlotta Evangéliumát és az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvét. Nevén kívül nem tudunk róla semmit.

6 Ambrosius Lobwasser (1515-1585) - jogász doktor, Meissenben, majd Königsbergben fejedelmi tanácsos és kancellár.
7 Der Psalter des König(ichen Propheten Dauids. Leipzig 1573. A Szenci által használt 1594-es kiadás az elhunyt szerző korrektúrái alapján javítja az első kiadás hibáit. A latin előszót a szerző fia, Fabianus Lobwasser írta.
8 Wilhelm Dillich: Ungarische Cronica, Kassel, 1600.
9 Andreas Spethe készítette a genfi zsoltároskönyv nagyon elterjedt latin fordítását.

10 A heidelbergi egyetem része. Molnár Albert 16o6. november 24-én került tanárai asztalához.
11 Dictionarium Latinoungaricum-Dictionarium Ungaricolatinum, Noribergae 1604.
12 Noriberga= Nürnberg
13 Stänzing (Stenzingus), Sebald - gyermekeit 1605-től Molnár Alberttel neveltette.
14 Ratisbona = Regensburg
15 Altofirum = Altdorf
16 offerálom = ajánlom
17 Haidelberga = Heidelberg
18 (Késmárki) Thököly Miklós - Thököly Sebestyénnek, Mo(nár Albert pártfogójának fia.
19 Clément Dubois - Majna-Frankfurtban, majd Hanauban a menekült hugenották lekésze.
20 Tigurum = Zürich
21 Christophus Corvinus 1552-1620) - hernborni akadémiai nyomdász, tipográfiai és filológiai felkészültsége miatt egyaránt nagy hírben állt.
22 Herborna = Herborn
23 együgyőségből = alázattal, tiszta szívvel
24 A zsoltároskönyv mérete 7 x 11,5 cm.

(Szenczi Molnár Albert, latinul és magyarul irta az előszót. Itt, csak a magyar eredeti szöveget közlöm.HP lelkész)
 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?